/

JURUUKUR BAHAN

KLANG, MALAYSIA

2.        NAMA JAWATAN                           :     JURUUKUR BAHAN GRED J41 (TETAP)

               Gred dan Jadual Gaji J41               :       GAJI MINIMUM                    GAJI MAKSIMUM

                                                                                 RM 2,529.00                            RM 9,643.00


                Imbuhan Tetap Khidmat Awam      :        RM 300.00    

                Imbuhan Tetap Perumahan            :        RM 300.00

                Bantuan Sara Hidup                       :        RM 300.00

                Kenaikan Gaji Tahunan                  :         RM 225.00    

 

SYARAT-SYARAT LANTIKAN: 

(a) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

      i. Warganegara Malaysia;

     ii. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

     iii. Ijazah Sarjana Muda Ukur Bahan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

         (Gaji permulaan ialah pada Gred J41: RM2,529.00)

(b) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia
      atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.