/

PEGAWAI UNDANG-UNDANG

KLANG, MALAYSIA

 4.        NAMA JAWATAN                           :           PEGAWAI UNDANG - UNDANG GRED L41 (KONTRAK)

 

            Gred dan Jadual Gaji L41              :           GAJI MINIMUM                    GAJI MAKSIMUM

                                                                                  RM 2,418.00                          RM 9,607.00

            Imbuhan Tetap Khidmat Awam       :            RM 300.00    

            Imbuhan Tetap Perumahan             :           RM 300.00

            Bantuan Sara Hidup                        :           RM 300.00

            Kenaikan Gaji Tahunan                   :           RM 225.00    

 

SYARAT-SYARAT LANTIKAN:  

(a) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

       i.   Warganegara Malaysia;

       ii.  Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

       iii.  Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.    

            (Gaji permulaan ialah pada Gred L41: RM2,418.00); atau    

       iv.  Lulus Peperiksaan Akhir Peguam (Bar Final Examination).

 (b) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan
       yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 (c) Keutamaan bagi calon yang mempunyai pengalaman sebagai peguam yang menjalankan kes-kes di mahkamah.