/

PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR & DESA

KLANG, MALAYSIA

7.    NAMA JAWATAN                           :           PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA GRED JA29 (KONTRAK)

         Gred dan Jadual Gaji JA29             :           GAJI MINIMUM                    GAJI MAKSIMUM

                                                                                RM 1,549.00                           RM 5,701.00

        Imbuhan Tetap Khidmat Awam         :            RM 160.00    

        Imbuhan Tetap Perumahan              :            RM 300.00

        Bantuan Sara Hidup                         :            RM 300.00

        Kenaikan Gaji Tahunan                     :            RM 145.00    

 

SYARAT-SYARAT LANTIKAN: 

(a) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

       i. Warganegara Malaysia;

       ii. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

      iii. Sijil dalam bidang Perancangan Bandar dan Wilayah yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau politeknik tempatan atau kelayakan 
           yang diiktiraf setaraf dengannya;

          (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,549.00)

           atau

     iv. Diploma dalam bidang Perancangan Bandar dan Wilayah yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 
          dengannya;

           (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,935.02)

(b) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional 
      Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.