/

PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR & DESA

KLANG, MALAYSIA

NAMA JAWATAN                           :           PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA GRED JA29 (KONTRAK)

Gred dan Jadual Gaji JA29            :           GAJI MINIMUM                    GAJI MAKSIMUM

                                                                  RM1,549.00                           RM5,701.00

Imbuhan Tetap Khidmat Awam       :           RM160.00    

Imbuhan Tetap Perumahan            :           RM300.00

Bantuan Sara Hidup                       :           RM300.00

Kenaikan Gaji Tahunan                  :           RM145.00    

 

SYARAT-SYARAT LANTIKAN: 

(a)    Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

          i.  Warganegara Malaysia;

          ii.  Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

          iii. Sijil dalam bidang Perancangan Bandar dan Wilayah yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau politeknik tempatan atau kelayakan 
               yang diiktiraf setaraf dengannya;

               (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,549.00)

                atau

         iv.  Diploma dalam bidang Perancangan Bandar dan Wilayah yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 
              dengannya;

              (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,935.02)


(b)    Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional 
         Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.